Press "Enter" to skip to content

Download Advances in Variable Structure and Sliding Mode Control by Christopher Edwards, Enric Fossas Colet, Leonid Fridman PDF

By Christopher Edwards, Enric Fossas Colet, Leonid Fridman

Sliding Mode keep watch over is well-known as a good instrument to layout controllers that are strong with recognize to uncertainty. The ensuing controllers have low sensitivity to plant parameters and perturbations and make allowance the potential of decoupling the unique plant method into parts of reduce size. additionally many controllers determine finite time convergence to the switching floor and will be straightforwardly carried out. besides the fact that, as well as this conventional zone of exploitation, sliding mode innovations are being more and more deployed for the layout of observers for estimation and identification.

Many of the chapters during this e-book are in keeping with expansions of chosen shows from the eighth IEEE overseas Workshop on Variable constitution platforms VSS'04, which used to be held in Barcelona, Spain in September 2004. The editors have attempted to spot the main contributions from this workshop, which outline the cutting-edge, characterize new instructions construction on present paintings, and spotlight new rising program areas.

Show description

Read or Download Advances in Variable Structure and Sliding Mode Control PDF

Similar system theory books

Active Sensor Planning for Multiview Vision Tasks

This distinct ebook explores the $64000 matters in learning for energetic visible notion. The book’s 11 chapters draw on fresh vital paintings in robotic imaginative and prescient over ten years, really within the use of latest ideas. Implementation examples are supplied with theoretical tools for trying out in a true robotic process.

Econodynamics: The Theory of Social Production

During this publication the idea of social creation is systematically formulated in phrases and ideas of classical political financial system and neo-classical economics. during this approach the topic turns into available not just to expert researchers in components of the idea of construction and monetary progress, but in addition to the trained reader who's interested by the rules at the back of the functioning of a countrywide economic system.

Control of Higher-Dimensional PDEs: Flatness and Backstepping Designs

This monograph offers new model-based layout tools for trajectory making plans, suggestions stabilization, nation estimation, and monitoring keep an eye on of distributed-parameter platforms ruled by means of partial differential equations (PDEs). Flatness and backstepping options and their generalization to PDEs with higher-dimensional spatial area lie on the center of this treatise.

Noise in Nonlinear Dynamical Systems: Volume 1, Theory of Continuous Fokker-Planck Systems

Nature is inherently noisy and nonlinear. it really is noisy within the experience that each one macroscopic platforms are topic to the fluctuations in their environments and in addition to inner fluctuations. it's nonlinear within the experience that the restoring strength on a process displaced from equilibrium doesn't often range linearly with the scale of the displacement.

Extra resources for Advances in Variable Structure and Sliding Mode Control

Sample text

Perruquetti Ì ÓÖ Ñ º ÅÓÙÐ Ý ² È ÖÖÙÕÙ ØØ ´× ½ µ ÓÒ× Ö ×Ý×Ø Ñ ´ µ Û Ø Ü ×Ø× ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒ ÓÖ ×Ý×Ø Ñ ´ µ × Ø × Ý Ò ÓÒ¹ Ø ÓÒ ´ µ Û Ø ÔÓ× Ø Ú ¬Ò Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÙÒ Ø ÓÒ Ö Ê ¼ Ê ¼ ÐÓ ÐÐÝ Ä Ô× ØÞ ÓÙØ× Ø ÓÖ Ò ×Ù Ø Ø ¼¾ ´¼µº Á Ø Ö ¯ Þ ¼ Ö ´Þ µ ·½ ÓÖ ×ÓÑ ¯ ¼¸ Ø Ò Ø ÓÖ Ò × ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð º ÅÓÖ ÓÚ Ö¸ Ø × ØØÐ Ò ¹ Ø Ñ Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ø Ò Ø Ð ÓÒ Ø ÓÒ× Ó Ø ×Ý×Ø Ñ ´ µ × Ø ×¬ × Î ´Üµ Þ Ì ´Üµ Á Ò Ø ÓÒ¸ Î × Ö´Þ µ ¼ Ö × ÒØ Ø Ò Ø ÓÖ Ò × ÙÒ ÓÖÑÐÝ ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð º Ê Ñ Ö ¾º ÇÒ Ñ Ý ÒÓØ Ø Ø ÓÒ Ø ÓÒ ´ µ × Ò ÕÙ Ð ØÝ ÓÖ ÐÐ Ü ¾ Î Ò ÐÐ Ú ¾ ´Üµ¸ Ø Ò Ø ÓÒ ÐÙ× ÓÒ Ó Ø ÓÖ Ñ × Ø Ø ÐÐ ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ò Ë ´Üµ Ö Ø ÓÖ Ò Û Ø Ø × Ñ Ê× ØØÐ Ò ¹Ø Ñ Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ø Ò Ø Ð Î ´Üµ Þ º ÆÓØ Ø Ø Ø × ÔÖÓ Ð Ñ Ó × ÓÒ Ø ÓÒ× Ó Ø ×Ý×Ø Ñ ´ µ Ì ´Üµ Ö´Þµ ¼ ÒÓØ ÓÐ ÓÖ ×Ý×Ø Ñ× Û Ø ÙÒ ÕÙ Ò ×× Ó ×ÓÐÙØ ÓÒ ÓÙØ× ÆÓÛ¸ Û Û ÒØ ØÓ Ú Ø ÓÒº Ü ÑÔÐ º ÓÒ× ÖØ Ò Ü ÑÔÐ Ù× Ò ÓÒÐÝ ÓÖ Òº ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ ¹ ×Ý×Ø Ñ Ü½ ܾ Ì Ø « Ö ÒØ Ð Ò ÐÙ× ÓÒ ××Ó Ü × Ò´Ü µ · × Ò´Ü µ ½ ¾ ½ ½ ܾ ¾ Ø ÛØ Ø ×Ý×Ø Ñ × Ü½ ¾ ܽ ¾ × Ò´Ü½ µ · ܾ ܾ ¾ Ë Æ ´Ü¾ µ ½ Û Ö Ë Æ × ¬Ò Ý ´½¾µº Ä Ø Ù× ÓÒ× Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò ½ ¾ Ø ÓÒ Î ´Üµ ܽ · ܾ º ÓÖ ÐÐ Ú ¾ ܽ ¾ × Ò´Ü½ µ · ܾ ÓÐÐÓÛ Ò ÓÐ × · Î ´Ü Úµ Ü Ü ½ ½ ¾ ½ ËÓ Ø ×Ý×Ø Ñ × ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð º · ܾ × Ò´Ü½ µ ¾ ܾ ½ ¾ · ܾ Î ´Üµ ½ ¾ ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÙÒ ¹ Ë Æ ´Ü¾ µ ¸ Ø Ò Ø ¹Ì Ñ ËØ Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð ØÝ Ò ËØ Ð Þ Ø ÓÒ ËØ Ø Ó Ø Ð Þ Ø ÓÒ Ó ÖØ ¿ Ò Ó ÒØ Ö ØÓÖ× Ì × × Ø ÓÒ × Ø ØÓ Ø Ñ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Øݸ Û × ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Þ Ø ÓÒº Ï Ú ÐÓÔ ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Þ Ø ÓÒ ÓÒØÖÓÐÐ Ö ÓÖ Ò Ó ÒØ Ö ØÓÖ× Û Ö Ò Ö× Ø ÐÓ× ¹ÐÓÓÔ ×Ý×Ø Ñ ÓÑÓ Ò ÓÙ× Û Ø Ò ØÚ Ö º ÁÒ Ø × × Ø ÓÒ¸ ÐÐ Ø ÔÖÓÓ × Ó Ø Ö ×ÙÐØ× Ù× Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ø ÓÖ Ñ Ú Ò Ò ¸ Ì ÓÖ Ñ ¾ º Ì ÓÖ Ñ º ËÙÔÔÓ× Ø Ø ×Ý×Ø Ñ ´¿µ × ÓÑÓ Ò ÓÙ× Ó Ö ¼¸ Ø Ò Ø ÓÖ Ò Ó ×Ý×Ø Ñ ´¿µ × ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Ò ÓÒÐÝ Ø × ×ÝÑÔØÓØ ÐÐÝ ×Ø Ð º Ì ÔÖÓÓ Ó Ø × Ö ×ÙÐØ Ò ÓÙÒ Ò ¸ ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ½ Ò ½ º Ò ÜØ Ò× ÓÒ Ó Ø × Ö ×ÙÐØ ØÓ × ÓÒØ ÒÙÓÙ× ×Ý×Ø Ñ× × Ò Ö ÒØÐÝ Ú Ò Ò ¾¾ º Ï Ñ Ý Ð×Ó Ñ ÒØ ÓÒ Ö ×ÙÐØ ÓÒ ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Þ Ø ÓÒ Ý ÓÙØÔÙØ ¹ Ò ½¿ º º½ Ì Ü ÑÔÐ Ó Ø ÓÙ Ð ÒØ Ö ØÓÖ Ò ÜÔÐ Ø × ÚÒ Ò ÓÖ Ø ÓÙ Ð ÒØ Ö ØÓÖ Ý Ù× Ò ÄÝ ¹ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒ ÓÖ Ø ÐÓ× ¹ÐÓÓÔ ×Ý×Ø Ñº Ä Ø Ù× Ú ÐÓÔ Ø × Ü ÑÔÐ º ÓÒ¹ × ÖØ ÓÙ Ð ÒØ Ö ØÓÖ Ü½ ܾ Ò Ø ÙÒ Ø ÓÒ Î ´Ü½ ܾ µ Û Ö « ´Ü½ ܾ µ ܾ Ù ´½¿µ « ¬ ¬ « ¬¬ ´«µ ¬¬ ¾ « · ܾ ´«µ · ½ ܾ ¿ « ¾ « ¾ ¿ « ¿ ¾ ¿ ܽ · ¾ ½ « ³¾ « ´Ü¾ µº Ì Ò Û ´ µ ¾ Ì ÓÖ Ñ º Ú Ø ´½ µ ÓÐÐÓÛ Ò Ø ÓÖ Ñ Ì ×Ý×Ø Ñ ´½¿µ × ÒÐÓ ÐÐÝÓ ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Þ Ð ÙÒ Ö Ø ¬Ò Ý Ñ ÐÝ Ó ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÓÒØÖÓÐ Ù´¾«µ ¼ Ù´¾«µ ´Ü½ ܾ µ Ò Ø ³« ´Ü µ ³ «« ¾ ̾´«µ ´Ü½ ܾ µ ×ÙÖ ¦¾ × Ò Ð ×Ð Ò ×ÙÖ ½ « ´Ü½ ܾ µ ´ µ ¾ ×ÓÐÙØ ÓÒ ×Ø ÖØ Ò ÖÓÑ ´Ü½ ܾ µ ¾ ʾ × Ø ×¬ × × ØØÐ Ò ¹Ø Ñ Ó ÅÓÖ ÓÚ Ö¸ Ø ¾ « Ò « Î ´Ü½ ܾ µ ½¿ «« «µ ¾ ´½ ´Ü½ ܾ µ ¾ ʾ ÓÖ Ø « ´Ü½ ܾ µ ´ µ ¾ ×Ý×Ø Ñ ´½¿µº ¼ Ó 36 E.

16 Yu.

Moulay and W. Perruquetti Î ´Ø ܵ ¾´½ · صܳ« ´Üµ ¾³ « ·½ ¾ ´Ü¾ µ Ö´Î ´Üµµ ¯ Þ ËÒ ·½¸ Ø ÓÖ Ò × ÙÒ ÓÖÑÐÝ ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Û Ö Ø ¼ Ö ´Þ µ × ØØÐ Ò ¹Ø Ñ Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ò Ø Ð ÓÒ Ø ÓÒ× Ó Ø ×Ý×Ø Ñ ¬Ò ÓÚ ½ « Ü º × Ø ×¬ × Ì¼ ´Ø ܵ ½ « Ê ÆÓÛ¸ Ð Ø Ù× Ú Ö ×ÙÐØ Ù× Ò ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒº Ì ÓÖ Ñ ¿º ÅÓÙÐ Ý ² È ÖÖÙÕÙ ØØ ´× ¾¼ µ Ä Ø Ø ÓÖ Ò Ò ÕÙ Ð ¹ Ö ÙÑ ÔÓ ÒØ ÓÖ ×Ý×Ø Ñ ´ µ Û Ö × ÓÒØ ÒÙÓÙ׺ Á Ø Ö Ü ×Ø× ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒ ÓÖ ×Ý×Ø Ñ ´ µ × Ø × Ý Ò ÓÒ Ø ÓÒ ´ µ Û Ø ÔÓ× Ø Ú ¹ Ò Ø ÓÒØ ÊÒÙÓÙ× ÙÒ Ø ÓÒ Ö Ê ¼ Ê ¼ ÐÓ ÐÐÝ Ä Ô× ØÞ ÓÙØ× Ø ÓÖ Ò ×Ù Ø Ø ¼¯ Ö´ÞÞµ ·½ ÓÖ ×ÓÑ ¯ ¼¸ Ø Ò Ø ÓÖ Ò × ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð º ÅÓÖ ÓÚ Ö¸ Ø × ØØÐ Ò ¹Ø Ñ Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ø Ò Ø Ð ÓÒ Ø ÓÒ× Ó ×Ý×Ø Ñ ´ µ × Ø ×¬ × Î ´Ø ܵ Þ Ì ´Ø ܵ Ö´Þ µ ¼ Ü ÑÔÐ ¾º Ä Ø ¼ « ½¸ Û Ü Ò Ø Ü« ÓÒ× ÖØ ³« ´Üµ × ÑÔÐ ×Ø ×Ý×Ø Ñ Ü¾Ê ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒ Î ´Üµ Ü ¸ Û Î ´Üµ« º ËÓ Ø ×Ý×Ø Ñ × ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð º Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð ØÝ Ó Ú · Î ´Ü ´Üµµ × ÓÒØ ÒÙÓÙ× ×Ý×Ø Ñ× Ì ÔÖÓ Ð Ñ Ó ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð ØÝ ÓÖ « Ö ÒØ Ð Ò ÐÙ× ÓÒ× × Ò ØÙÖ Ð ÕÙ ×¹ Ø ÓÒ Û Ö × × Û Ò ×ØÙ Ý Ò ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Þ Ø ÓÒ Ý Ù× Ò × ÓÒØ ÒÙ¹ ÓÙ× º ÁÒ Ñ ÒÝ ×Ý×Ø Ñ× Ö ÒÓØ ÓÒØ ÒÙÓÙ×ÐÝ ×Ø Ð Þ Ð Ò Û Ú Ö ÓÙÖ× ØÓ × ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÓÒØÖÓÐÐ Ö׺ Ì Ñ Ó Ø × × Ø ÓÒ × ØÓ ÒÚ ×Ø Ø ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð ØÝ ÓÖ « Ö ÒØ Ð Ò ÐÙ× ÓÒ× Ý Ù× Ò ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒ׺ ËÓÑ Ö ×ÙÐØ× ÓÒ Ø × ØÓÔ Ò ÓÙÒ Ò ¾½¸ ¾¾¸ ¾ ¸ ¾ º Ì Ñ Ò × ØÓ Ù× « Ö ÒØ Ð Ò ÕÙ Ð ØÝ ÓÒ Ø ÓÒ ÓÒ ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒ ØÓ Ó Ø Ò ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ÓÒÚ Ö Ò º ÓÖ Ø ÔÖÓÓ ¸ Ø Ö Ö Ñ Ý Ö Ö ØÓ ½ º ÄØ × Ø Ú ÐÙ ÙÒ Ø ÓÒ ÓÒ ÊÒ º ¬Ò × Ø « Ö ÒØ Ð Ò ÐÙ× ÓÒ Ü¾ ´Üµ Ü ¾ ÊÒ Û Ö Ü ÒÓØ × Ø Ö Ø Ö Ú Ø Ú × Ó Üº ×ÓÐÙØ ÓÒ Ò ×ÓÐÙØ ÐÝ ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÙÒ Ø ÓÒ ¬Ò ÓÒ Ò ÒØ ÖÚ Ò ÐÙ× ÓÒ ÐÑÓ×Ø Ú ÖÝÛ Ö ´Ø Ø × ´Øµ ¾ ´ ´Øµµ ÓÐ Ò Øµº Ò Ö Ð ÓÒ Ø ÓÒ× ÓÖ Ø Ü ×Ø Ò Ó ×ÓÐÙØ ÓÒ× ØÓ Ö ´ µ ´Øµ Ó ×Ý×Ø Ñ ´ µ × Ð Ò × Ø×ÝÒ Ø × ÐÑÓ×Ø Ú ÖÝÛ Ö « Ö ÒØ Ð Ò ÐÙ× ÓÒ× Ò Ø ¹Ì Ñ ËØ Ð ØÝ Ò ËØ Ð Þ Ø ÓÒ ËØ Ø Ó Ø ÖØ ÄØ × Ø Ú ÐÙ ÙÒ Ø ÓÒ ÓÒ ÊÒ º × Ø ×¬ × Ø Ò ÓÒ Ø ÓÒ× ÓÖ ÐÐ Ü ¾ Ê ¸ Ø × Ø ´Üµ × ÒÓÒ ÑÔØݸ ÐÓ× Ò Ò Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ü ´Üµ × ÙÔÔ Ö × Ñ ¹ ÓÒØ ÒÙÓÙ׺ ÓÒ Ø ÓÒ ¿½ ÒÖ Ð ÓÒÚ Ü Ý Ú ÖØÙ Ó Ø Ò Ö Ð Ø ÓÖ Ñ ÓÖ Ø Ü ×Ø Ò Ó ×ÓÐÙØ ÓÒ× ÓÖ ¹ Ö ÒØ Ð Ò ÐÙ× ÓÒ× Ò ¸ ¾ ¸ ÓÒ Ø ÓÒ× Ö ×ÙÆ ÒØ ÓÖ Ø Ü ×Ø Ò ÓÖ Ü¼ ¾ ÊÒ Ó ×ÓÐÙØ ÓÒ ´Øµ Ó ×Ý×Ø Ñ ´ µ¸ ¬Ò ÓÒ Ò ÒØ ÖÚ Ð ¼ Û Ø ¼¸ ×Ù Ø Ø ´¼µ ܼ º Ø ÖÛ Ö ×¸ ܼ ´Øµ Û ÐÐ Ö ÔÖ × ÒØ ×ÓÐÙØ ÓÒ Ó ×Ý×Ø Ñ ´ µ ×Ø ÖØ Ò ÖÓÑË Ü¼ Ò Ë ´Ü¼ µ Ø × Ø Ó ÐÐ ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ü¼ º Ï × ÐÐ ×ÙÔÔÐÝ Ø ×Ô Ë Ë ´Ü¼ µ Ò ÐÙ Ò ´ ¼ ·½µ ÊÒ µ Û Ø Ø ØÓÔÓй Ü ¾ÊÒ ¼ Ó Ý Ó ÙÒ ÓÖÑ ÓÒÚ Ö Ò º Ä Ø Ù× Ö ÐÐ Ø ¬Ò Ø ÓÒ Ó ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Øݺ ¬Ò Ø ÓÒ ¿º Ì ÓÖ Ò Ó ×Ý×Ø Ñ ´ µ × ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð ½º Ø ÓÖ Ò Ó Ø ×Ý×Ø Ñ ´ µ × ×Ø Ð ÓÖ ÐÐ ¯ ¼¸ Ø Ö × Æ´¯µ ¼ ×Ù Ø Ø Ü¼ ¾ Æ´¯µ ¸ Ø Ò ÒÝ ×ÓÐÙØ ÓÒ Ü¼ ×Ø ÖØ Ò Ø Ü¼ × ¬Ò ÓÖ ÐÐ Ø ¼ Ò Ü¼ ´Øµ ¾ ¯ ÓÖ ÐÐ Ø ¼¸ ¾º Ø Ö Ü ×Ø× Ì¼ Ë Ê ¸ ×Ù Ø Ø ÓÖ ÐÐ ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ü¼ ¾ Ë ´Ü µ¸ ܼ ´Øµ ¼ ÓÖ ÐÐ Ø Ì¼´¼ ܼ µº ̼ × Ø × ØØÐ Ò ¹Ø Ñ Ó Ø ×ÓÐÙØ ¼ÓÒ Ü¼ ´ µº Á Ì ´Üµ ×ÙÔ Ì¼ ´ Ü µ ·½¸ Ø Ò Ì × ÐÐ Ø × ØØÐ Ò ¹Ø Ñ ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ü ¾Ë ´Üµ ×Ý×Ø Ñ ´ µº ÇÒ Ñ Ý Ú Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ö ×ÙÐغ ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¾º ÅÓÙÐ Ý ² È ÖÖÙÕÙ ØØ ´× ½ Ý Ü´Øµ ¾ ´Ü´Øµµ¸ Ø ¾ Û Ö × Ø ×¬ × µ ÓÒ× Ö Ø ×Ý×Ø Ñ Ú Ò ÓÒ Ø ÓÒ Ò × Ä Ô× ØÞ Û Ø ÓÑÔ Ø Ú ÐÙ × ÓÙØ× Ø ÓÖ Ò¸ ×Ý×Ø Ñ ´ µ × ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð ÓÒ Æ´¯µ Û Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ× × ØØÐ Ò ¹Ø Ñ Ì¼ ¸ Ø Ò ÓÖ ÐÐ Ü ¾ Æ´¯µ ¸ Ì ´Üµ ×ÙÔ Ì¼ ´ Ü µ ·½º Ü ¾Ë ´Üµ ÆÓÛ¸ Û ÜØ Ò Ö ×ÙÐØ ÖÓÑ ½½ ØÓ « Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ׺ ÓÖ ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒ Î ÓÒ Ò × Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ò ÕÙ Ð ØÝ · Î ´Ü Úµ Ö´Î ´Üµµ ´ µ ÓÖ ÐÐ Ü ¾ Î Ò ÐÐ Ú ¾ ´Üµ Û Ö Ö Ê ¼ Ê ¼ × ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ò × Ø ×¬ × ¼º Ì ÓÐÐÓÛ Ò Ø ÓÖ Ñ Ú × ×ÙÆ ÒØ ÓÒ Ø ÓÒ ÓÖ ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð ØÝ Ø Ü ×Ø Ò Ó ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒ × Ø × Ý Ò Ø ÓÒ Ø ÓÒ ´ µº Ö ´¼µ Ì ÓÖ Ñ º ÅÓÙÐ Ý ² È ÖÖÙÕÙ ØØ ´× ½ µ ÓÒ× Ö ×Ý×Ø Ñ ´ µ Û Ø ¼ ¾ ÓÒØ ÒÙÓÙ×ÐÝ « Ö ÒØ Ð ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒ × Ø × Ý Ò ÓÒ Ø ÓÒ ´ µ Û Ø ÔÓ× Ø Ú ¬Ò Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÙÒ Ø ÓÒ Ö Ê ¼ Ê ¼ ×Ù Ø Ø ÓÖ ×ÓÑ ¯ ¼ ´¼µº Á Ø Ö Ü ×Ø× 32 E.

Download PDF sample

Rated 4.50 of 5 – based on 10 votes